Privacybeleid

Deze website is eigendom van JACQUET BROSSARD (hierna “de Site” genoemd) met maatschappelijke zetel te PARIS (75013) – 76/78 Avenue de France en geregistreerd in het Handels- en vennootschapsregister onder het nummer FR40318947132.

Deze website wordt bewerkt door het bedrijf SPRL IN FINE GRAPHIC DESIGN, gevestigd te QUAI DU BARBOU 8A, 4020 Liège Belgique.
Deze website wordt gehost door het bedrijf GANDI SAS gevestigd te 3-65 boulevard Massena à Paris (75013) France.
Deze rubriek is gewijd aan ons Privacybeleid. Hiermee willen we onze gebruikers verzekeren dat de persoonsgegevens die ze ons verstrekken veilig zijn. We verzamelen alle persoonsgegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

1. Toestemming en draagwijdte van dit Beleid

Dit Beleid is uitsluitend van toepassing op de via onze website verzamelde gegevens en is niet van toepassing op gegevens die uit andere bronnen zijn verzameld zoals, onder meer maar niet uitsluitend, de websites van onze partners of elke site of sociaal netwerk van derden waarover we geen enkele controle hebben.
Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons Privacybeleid te accepteren. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik deze Site dan niet.

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden verzamelen, gebruiken of verspreiden we persoonsgegevens zonder uw toestemming of medeweten. Zulke omstandigheden zijn, onder meer maar niet uitsluitend, wettelijke, medische of veiligheidsredenen waarbij de omstandigheden het onmogelijk of niet praktisch maken om de toestemming te verkrijgen.
Uw duidelijke en uitdrukkelijke toestemming wordt verkregen op het ogenblik dat uw persoonsgegevens verzameld worden of wanneer een nieuw gebruik voor deze persoonsgegevens wordt geïdentificeerd. U kunt uw toestemming op elk ogenblik intrekken, onder voorbehoud van wettelijke of contractuele beperkingen en na een redelijke vaststelling bij JACQUET BROSSARD. Als u uw toestemming wenst in te trekken, dient u dit schriftelijk te doen door de mededeling via gewone of elektronische post te versturen naar het volgende adres:

  • JACQUET BROSSARD – Délégué à la Protection des Données – 76/78 Avenue de France – CS 91396 – 75644 PARIS Cedex 13
  • E-mail: dpo@jacquetbrossard.com

Alle gevolgen van de intrekking van de toestemming worden u uitgelegd wanneer we een schriftelijk verzoek daartoe ontvangen. Deze gevolgen kunnen de volgende zaken, maar niet uitsluitend, omvatten: een stopzetting, opschorting of opheffing van uw relatie met ons.

2. Op onze website verzamelde gegevens

We verzamelen en bewaren persoonsgegevens wanneer u ons deze vrijwillig op onze Site meedeelt en met name, maar niet uitsluitend, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, een klacht indient en/of ons een vraag stelt.

Van de gegevens die rechtstreeks van u worden verzameld wanneer u onze Site bezoekt, worden de volgende gegevens bijgehouden:

  • Email
  • Bedrijfsnaam
  • Adres
  • Bericht
  • Ip

Bovendien ontvangen en bewaren we automatisch informatie over uw computer en browser, met inbegrip van uw IP-adres, uw software en uw materiaal, en de pagina die u bezoekt.
Wat de ‘cookies’ betreft die in uw browser kunnen worden geïnstalleerd wanneer u onze Site bezoekt, nodigen we u uit om ons Cookiebeleid

3. Gebruik van de verzamelde gegevens

De informatie die we verzamelen wordt door het bedrijf JACQUET BROSSARD geregistreerd en opgeslagen in een computerbestand.
De verwerking van deze gegevens is nodig om:

Om u onze diensten te verlenen.
Met u te communiceren en te interageren.
U te informeren over gedane wijzigingen in de diensten
Uw klantervaring te verbeteren
Om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting
Om u te identificeren;
Om u een dienst te verlenen of u een product te sturen / aan te bieden
On te communiceren voor verkoop of facturering

4. Melding

We geven u een melding voordat we gegevens verzamelen die u persoonlijk kunnen identificeren. We vertellen u ook hoe we deze gegevens zullen gebruiken. De gegevens worden gegroepeerd gebruikt. Geen enkel gegeven dat u persoonlijk identificeert wordt vermeld of gebruikt. We vragen uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens gebruiken of verspreiden voor andere doeleinden dan de oorspronkelijk vermelde redenen.

5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De verwerking van deze gegevens is nodig om:

  • Het bedrijf JACQUET BROSSARD, dont le siège social est situé PARIS (75013) – 76/78 Avenue de France, en tant que responsable de traitement et propriétaire du Site ;
  • Het bedrijf SPRL IN FINE GRAPHIC DESIGN, domiciliée QUAI DU BARBOU 8A, 4020 Liège Belgique.
  • Het bedrijf GANDI SAS, domiciliée 3-65 boulevard Massena à Paris (75013) France.

6. Bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze diensten in Frankrijk bewaard, en dit uitsluitend zolang ze nodig zijn voor de uitvoering van de doeleinden die vermeld staan in artikel 3 van dit Beleid.

Na de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze Site, bewaren we uw gegevens zolang uw vraag wordt verwerkt of gedurende 3 jaar. Na deze termijn worden alle persoonsgegevens verwijderd die we hebben verzameld.
Uitzonderlijk kunnen deze gegevens langere tijd worden bewaard om klachten of geschillen te behandelen, of om te voldoen aan wettelijke en/of regelgevende verplichtingen.

7. Verspreiding aan derden

We zijn de enige eigenaars van op deze Site verzamelde gegevens. Wij verkopen en verspreiden uw identificeerbare persoonsgegevens niet aan derden en wisselen deze niet uit.
Dit omvat niet de betrouwbare externe partijen die ons helpen bij het beheren van onze website of bij het zaken doen. Hoe dan ook eisen we van deze externe partijen dat ze uw gegevens verwerken volgens de instructies die we hen hebben gegeven, met name op het vlak van vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

8. Prospectie via e-mail

U beschikt ook over de mogelijkheid om te aanvaarden of te weigeren dat wij u via e-mail commerciële informatie sturen over de producten van JACQUET/BROSSARD.

Als u aanvaardt dat wij u deze commerciële informatie via e-mail sturen, dan moet het bedrijf JACQUET BROSSARD hiertoe uw persoonsgegevens verwerken en bewaren. Uw persoonlijke informatie wordt dus bewaard gedurende een termijn van drie (3) jaar vanaf hun verzameling en wordt op het einde van deze periode uit onze databanken verwijderd, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen om commerciële informatie over de producten van JACQUET/BROSSARD te blijven ontvangen.

9. Zich uitschrijven

We gebruiken het door u verstrekte e-mailadres om u informatie en updates, af en toe nieuws over de onderneming, informatie over producten enz. te sturen.

U kunt u desgewenst op elk ogenblik uitschrijven om geen e-mails meer te krijgen; in dit geval vindt u de gedetailleerde instructies voor uitschrijving onderaan elke e-mail.

10. Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waarin we actief zijn. Zo kunnen ze worden opgeslagen in een ander land dan uw land van woonplaats. In dit geval is de bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Europese wetgeving verzekerd door de ondertekening van overeenkomsten (of via andere mechanismen).

11. Gegevensbescherming

Om de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren, beschikken we over een beveiligde computeromgeving en hebben we de nodige maatregelen getroffen om elke onbevoegde toegang, wijziging of elk misbruik te voorkomen.
We leven de veiligheidsnormen na voor het vrijwaren van de veiligheid van uw persoonsgegevens en we eisen van onze partners die voor ons uw persoonsgegevens behandelen of verwerken, dat ze op dezelfde manier te werk gaan.

12. Cookies

Om het navigeren van de gebruikers op de site gemakkelijker te maken en het technische beheer te optimaliseren, maken we af en toe gebruik van ‘cookies’.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website in de browser van uw computer opslaat. Deze ‘cookie’ kan tijdens een volgend bezoek aan dezelfde site worden opgehaald. De ‘cookie’ kan niet gelezen worden door een andere website dan deze die het aangemaakt heeft. De site maakt gebruik van ‘cookies’ voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie op te slaan zodat u niet bij elk bezoek op onze site dezelfde gegevens moet invoeren.
De meeste ‘cookies’ werken alleen tijdens een sessie of bezoek. Geen enkele cookie bevat informatie waarmee telefonisch, via gewone post of e-mail met u in contact kan worden getreden. U kunt ook uw browser configureren om u in te lichten telkens als een ‘cookie’ wordt aangemaakt of om hun opslag te vermijden.

13. Uw rechten

Conform de Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, evenals de overeenstemmende Franse wetgeving, kunt u uw rechten op toegang, correctie, wissing, verzet van uw gegeven uitoefenen, evenals uw recht op gegevensoverdraagbaarheid door contact op te nemen met (terugbetaling van de frankeringskosten op eenvoudig bijgevoegd verzoek, bankgegevens bijvoegen):
dpo@jacquetbrossard.com
of
JACQUET BROSSARD DISTRIBUTION SAS
Délégué à la Protection des Données
76/78 Avenue de France
75013 PARIS

We benadrukken dat als u zich tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet, u niet langer kunt deelnemen aan wedstrijden, omdat we dan niet meer in staat zijn om contact met u op te nemen of om na te gaan of u wel mag deelnemen.
Overeenkomstig de voorzieningen van het decreet nr. 2007-451 van 25 maart 2007 tot wijziging van decreet nr. 2005-1309 van 25 oktober 2005 ter uitvoering van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende automatisering, bestanden en vrijheden, moet uw verzoek tot uitoefening van een van uw rechten vergezeld zijn van een fotokopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de houder. Uw verzoek moet ook het precieze adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden.
Uw verzoek wordt zo snel mogelijk behandeld. Na ontvangst van het verzoek, beschikken we over een termijn van één (1) maand om u te antwoorden.

De uitoefening van uw recht op toegang, correctie, wissing, beperking, verzet en gegevensoverdraagbaarheid is niet absoluut. U kunt deze uitoefenen in het voorziene wettelijke kader en binnen de grenzen van deze rechten. In bepaalde gevallen kunnen we echter niet positief op uw verzoek antwoorden (wettelijke verplichting, naleving van onze verbintenissen tegenover u, …). Als dit het geval is, melden we de redenen voor deze weigering.
Als u na contact met ons te hebben opgenomen van mening bent dat uw rechten niet zijn nageleefd, kunt u online of via de post een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheid (CNIL).

14. Vrijwaringsclausule

In het geval een modaliteit of bepaling van dit Privacybeleid nietig, onwettelijk of niet van toepassing bij de toepassing van de wet of een regelgeving is verklaard, moet deze worden verwijderd, ongeldig gemaakt of niet van toepassing worden verklaard. De resterende bepalingen blijven van kracht.

15. Update van dit Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen. Alle wijzigingen van of aanvullingen aan de bepalingen van dit Privacybeleid met betrekking tot de situaties waarin we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verspreiden zijn niet van toepassing op een gebruiker zonder zijn voorafgaande toestemming.

Laatst bijgewerkt op 30/09/2019